USLUGE

Naši saveti mogu pomoći vašoj kompaniji da poveća profit kroz smanjenje troškova energije i vode, poveća sigurnost snabdevanja energijom i postane konkurentnija na našem i svetskom tržištu.

Usluge koje nudimo našim klijentima obuhvataju energetsku reviziju, usluge energetskog menadžmenta u outsorcing modelu, kao i usluge implementacije sistema energetskog menadžmenta ISO 50001.

Skrolujte da biste otkrili više
Skrolujte da biste otkrili više

Energetska
Efikasnost

Energetska Efikasnost

Energetska efikasnost podrazumeva postizanje istih ili boljih proizvodnih rezultata uz manji utrošak energije.

Povećanje energetske efikasnosti može biti povezano sa tehnološkim unapređenjima ili sa efikasnijom organizacijom proizvodnje i obezbeđuje isti, ili čak i viši, stepen sigurnosti proizvodnog procesa.

Energetski Audit (revizija)

Našim klijentima pružamo usluge energetske revizije i planiranja. Rezultat našg rada je lista mera za uštedu energije sa procenjenom investicijom, finansijskom uštedom i periodom otplate. Pojedinačni koraci su:

 • Procena raspodele potrošnje energije po pogonima;
 • Razvijanje sistema koji omogućava praćenje i evidentiranje potrošnje energije (opciono);
 • Identifikacija mera za smanjenje potrošnje energije;
 • Tehnička i ekonomska analiza mera uštede energije;
 • Izračunavanje uticaja mera uštede na ključne indikatore potrošnje energije;
 • Izrada Akcionog plana za implementaciju predloženih mera uštede;

Izračunavanje ugljeničnog otiska (Carbon Footprint)

Nudimo konsultantske usluge izračunavanja ugljeničnog otiska organizacije prema nekoj od zvanično priznatih metodologija, što uključuje:

 • Scope 1 & 2
 • Scope 3 (opciono)

Sve veći broj kompanija teži ambicioznim ciljevima smanjenja emisije ugljenika kako bi postigla klimatsku neutralnost. Više od jedne trećine najvećih svetskih kompanija ima ciljeve za dostizanje nulte emisije ugljenika. Oni te ciljeve prenose na svoje dobavljače, pa se tako npr. dobavljači IKEE i Volvoa suočavaju sa vema kratkim rokovima za postizanje klimatske neutralnosti.

Korporativni ugljenični otisak je ukupna emisija gasova sa efektom staklene bašte koje su direktno ili indirektno uzrokovane aktivnostima kompanije. Izračunavanje ugljeničnog otiska je obično prvi korak ka ugljenčnoj neutralnosti, jer pruža jasan uvid o izvorima emisija. Bez znanja kako vaše poslovne aktivnosti utiču na emisije, nemoguće je definisati realne klimatske ciljeve i strategije smanjenja.

Uvođenje sistema energetskog menadžmenta ISO:50001

Našim klijentima pružamo usluge uvođanja ISO 50001, međunarodnog standarda za sistem energetskog menadžmenta (EnMS). Naše detaljno poznavanje standarda, procedura, potrebnih dokumenata i dostupnih tehnologija će značajno ubrzati, pojednostaviti i pojeftiniti uvođenje ovog standarda u Vašu organizaciju.

Kompanijama čiji je sistem energetskog menadžmenta usklađen sa ISO 50001 standardom otvaraju se nove poslovne mogućnosti. Sve veći broj globalnih korporacija posluje isključivo sa kompanijama koje imaju uveden standard ISO 50001.

Direktne koristi implementacije EnMS obuhvataju:

 • Smanjenje potrošnje energije
 • Uštedu na troškovima energije
 • Smanjenje zagađenja životne sredine
 • Smanjenje troškova vezanih za očuvanje životne sredine
 • Usaglašavanje potrošnja energije sa zakonskim odredbama
 • Kredibilitet u svetskim okvirima
 • Prevođenje energetskog menadžmenta u poslovnu praksu
 • Praćenje parametara preko konzistentne
 • Planiraj – Uradi – Proveri – Izvesti metode

Nematerijalne prednosti EnMS uključuju:

 • Poboljšanje korporativnog imidža među regulatorim telima, klijentima i javnosti
 • Dokaz o društvenoj odgovornosti
 • Poboljšanje morala zaposlenih

Izračunavanje ugljeničnog otiska (Carbon Footprint)

Nudimo konsultantske usluge izračunavanja ugljeničnog otiska organizacije prema nekoj od zvanično priznatih metodologija, što uključuje:

 • Scope 1 & 2
 • Scope 3 (opciono)

Sve veći broj kompanija teži ambicioznim ciljevima smanjenja emisije ugljenika kako bi postigla klimatsku neutralnost. Više od jedne trećine najvećih svetskih kompanija ima ciljeve za dostizanje nulte emisije ugljenika. Oni te ciljeve prenose na svoje dobavljače, pa se tako npr. dobavljači IKEE i Volvoa suočavaju sa vema kratkim rokovima za postizanje klimatske neutralnosti.

Korporativni ugljenični otisak je ukupna emisija gasova sa efektom staklene bašte koje su direktno ili indirektno uzrokovane aktivnostima kompanije. Izračunavanje ugljeničnog otiska je obično prvi korak ka ugljenčnoj neutralnosti, jer pruža jasan uvid o izvorima emisija. Bez znanja kako vaše poslovne aktivnosti utiču na emisije, nemoguće je definisati realne klimatske ciljeve i strategije smanjenja.

Obnovljivi
izvori energije

Obnovljivi izvori energije

Svedoci smo značajnog povećanja cena energenata, kao i problema sa sigurnošću snabdevanja. U ovakvim uslovima, investicije u obnovljive izvore energije omogućuju niže cene i što je još važnije sigurnost snabdevanja za ključne procese.

Analiza isplativosti solarne PV elektrane

Naši stručnjaci vam mogu ponuditi sledeće usluge u procesu planiranja vaše solarne elektrane:

 • Proračun energetskog potencijala sunca
 • Optimizaciju orjentacije i rasporeda solarnih panela
 • Procenu proizvedene električne energije
 • Analizu uslova priključenja solarne elektrane na distributivnu mrežu
 • Određivanje investiocionih i operativnih troškova
 • Određivanje cene električne energije iz solarne PV elektrane (LCOE)
 • Određivanje perioda povraćaja investicije

Sinhronizacija proizvodnog procesa sa solarnom PV elektranom radi maksimalnog iskorišćenja sunčeve energije

Ovo je jedinstvena usluga na našim prostorima. Naime, radi maksimalnog iskorišćenja potencijala sunčeve energije potrebno je uskladiti proizvodne procese sa proizvodnjom energije iz solarnih panela. Time se još više smanjuju troškovi energije i ugljenični
otisak.

Ova usluga obuhvata navedeno u prethodnoj tačci +

 • Snimanje potrošnje električne energije
 • Određivanje optimalne snage elektrane
 • Izradu softvera za upravljanje radom identifikovanih potrošača, a radi maksimalnog iskorišćenja sunčeve energije

Finansijsko
savetovanje

Finansijsko savetovanje

Celokupnu podršku našim klijentima zaokružujemo uslugama kompletne finansijske analize kompanije koja rezultira konkretnim savetima za dalje poslovanje. Podrška podrazumeva:

 • Analizu i proveru poslovanja kompanije
 • Identifikaciju ključnih problema i rizika sa kojim se kompanija susreće
 • Definisanje osnovnih izvora profitabilnosti i novčanih tokova,
 • Analizu finansijske pozicije kompanije
 • Analizu ključnih računovodstvenih akata, politika i procena,
 • Analizu najznačajnijih ugovora koje komapnija ima (sa kupcima, dobavljačima i zaposlenima)
 • Analizu prihoda i rashoda
 • Analizu pokazatelja, EBITDA i drugih ključnih performansi,
 • Realnost finansijskih planova